Thể loại School-Life là gì?

Trong thể loại này, ngữ cảnh diễn biến câu chuyện chủ yếu ở trường học.

IMG Tên truyện Tác giả Tình trạng
Girl The Wild's

Girl The Wild's

Hun Đang tiến hành
Fuuka

Fuuka

Seo Kouji Đang tiến hành