Thể loại School-Life là gì?

Trong thể loại này, ngữ cảnh diễn biến câu chuyện chủ yếu ở trường học.