Nhóm dịch: V-Z Team
Tên chương Thuộc truyện Ngày đăng
Yu-Gi-Oh! Chương 0250 Yu-Gi-Oh! 20/08/2014 - 13:41
One Piece Chương 045 One Piece 02/10/2013 - 12:17
One Piece Chương 044 One Piece 02/10/2013 - 12:16
One Piece Chương 043 One Piece 02/10/2013 - 12:16
One Piece Chương 042 One Piece 02/10/2013 - 12:15
One Piece Chương 041 One Piece 02/10/2013 - 12:15
One Piece Chương 040 One Piece 02/10/2013 - 12:14
One Piece Chương 039 One Piece 02/10/2013 - 12:13
One Piece Chương 038 One Piece 02/10/2013 - 12:13
One Piece Chương 037 One Piece 02/10/2013 - 12:12
One Piece Chương 036 One Piece 02/10/2013 - 12:11
One Piece Chương 035 One Piece 02/10/2013 - 12:10
One Piece Chương 034 One Piece 02/10/2013 - 12:09
One Piece Chương 033 One Piece 02/10/2013 - 12:09
One Piece Chương 032 One Piece 02/10/2013 - 12:08
One Piece Chương 031 One Piece 02/10/2013 - 12:07
One Piece Chương 030 One Piece 02/10/2013 - 12:07
One Piece Chương 029 One Piece 02/10/2013 - 11:49
One Piece Chương 028 One Piece 02/10/2013 - 11:46
One Piece Chương 027 One Piece 02/10/2013 - 11:44
One Piece Chương 026 One Piece 02/10/2013 - 11:43
One Piece Chương 025 One Piece 02/10/2013 - 11:43
One Piece Chương 024 One Piece 02/10/2013 - 11:42
One Piece Chương 023 One Piece 02/10/2013 - 11:41
One Piece Chương 022 One Piece 02/10/2013 - 11:41
One Piece Chương 021 One Piece 02/10/2013 - 11:40
One Piece Chương 020 One Piece 02/10/2013 - 11:40
One Piece Chương 019 One Piece 02/10/2013 - 11:39
One Piece Chương 018 One Piece 02/10/2013 - 11:38
One Piece Chương 017 One Piece 02/10/2013 - 11:38
One Piece Chương 016 One Piece 02/10/2013 - 11:37
One Piece Chương 015 One Piece 02/10/2013 - 11:37
One Piece Chương 014 One Piece 02/10/2013 - 11:36
One Piece Chương 013 One Piece 02/10/2013 - 11:35
One Piece Chương 012 One Piece 02/10/2013 - 11:30
One Piece Chương 011 One Piece 02/10/2013 - 11:29
One Piece Chương 010 One Piece 02/10/2013 - 11:28
One Piece Chương 09 One Piece 02/10/2013 - 11:27
One Piece Chương 08 One Piece 02/10/2013 - 11:26
One Piece Chương 07 One Piece 02/10/2013 - 11:26
One Piece Chương 06 One Piece 02/10/2013 - 11:25
One Piece Chương 05 One Piece 02/10/2013 - 11:24
One Piece Chương 04 One Piece 02/10/2013 - 11:24
One Piece Chương 03 One Piece 02/10/2013 - 11:23
One Piece Chương 02 One Piece 02/10/2013 - 11:23
One Piece Chương 01 One Piece 02/10/2013 - 11:22
One Piece Chương 00 One Piece 02/10/2013 - 11:22