AddThis

Vua quỷ

Vua quỷ
Tên gốc: Beelzebub
Tác giả:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lượt xem: 281

Là câu chuyện về " Tên tội phạm vị thành niên mạnh nhất " khi phải trông chừng đứa con của vua quỷ (tương lai sẽ kế thừa chức vua quỷ) với sức mạnh có thể phá hủy hòa bình trái đất

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Vua quỷ Chương 0226

MTO 25/10/2013 - 21:07

Vua quỷ Chương 0225

MTO 25/10/2013 - 21:05

Vua quỷ Chương 0224

MTO 25/10/2013 - 21:05

Vua quỷ Chương 0223

MTO 25/10/2013 - 21:04

Vua quỷ Chương 0222

MTO 25/10/2013 - 21:03

Vua quỷ Chương 0221

MTO 25/10/2013 - 21:02

Vua quỷ Chương 0220

MTO 25/10/2013 - 21:01

Vua quỷ Chương 0219

MTO 25/10/2013 - 21:00

Vua quỷ Chương 0218

MTO 25/10/2013 - 20:58

Vua quỷ Chương 0217

MTO 25/10/2013 - 20:56

Vua quỷ Chương 0216

MTO 25/10/2013 - 20:53

Vua quỷ Chương 0215

MTO 25/10/2013 - 20:52

Vua quỷ Chương 0214

MTO 25/10/2013 - 20:51

Vua quỷ Chương 0213

MTO 25/10/2013 - 20:51

Vua quỷ Chương 0212

MTO 25/10/2013 - 20:49

Vua quỷ Chương 0211

MTO 25/10/2013 - 20:49

Vua quỷ Chương 0210

MTO 25/10/2013 - 20:48

Vua quỷ Chương 0209

MTO 25/10/2013 - 20:47

Vua quỷ Chương 0208

MTO 25/10/2013 - 20:46

Vua quỷ Chương 0207

MTO 25/10/2013 - 20:45

Vua quỷ Chương 0206

MTO 25/10/2013 - 20:41

Vua quỷ Chương 0205

MTO 25/10/2013 - 20:39

Vua quỷ Chương 0204

MTO 25/10/2013 - 20:37

Vua quỷ Chương 0203

MTO 25/10/2013 - 20:33

Vua quỷ Chương 0202

MTO 25/10/2013 - 20:31

Vua quỷ Chương 0201

MTO 25/10/2013 - 20:31

Vua quỷ Chương 0200

MTO 25/10/2013 - 13:57

Vua quỷ Chương 0199

MTO 25/10/2013 - 13:56

Vua quỷ Chương 0198

MTO 25/10/2013 - 13:56

Vua quỷ Chương 0197

MTO 25/10/2013 - 13:55

Vua quỷ Chương 0196

MTO 25/10/2013 - 13:55

Vua quỷ Chương 0195

MTO 25/10/2013 - 13:54

Vua quỷ Chương 0194

MTO 25/10/2013 - 13:54

Vua quỷ Chương 0193

MTO 25/10/2013 - 13:53

Vua quỷ Chương 0192

MTO 25/10/2013 - 13:51

Vua quỷ Chương 0191

MTO 25/10/2013 - 13:50

Vua quỷ Chương 0190

MTO 25/10/2013 - 13:49

Vua quỷ Chương 0189

MTO 25/10/2013 - 13:49

Vua quỷ Chương 0188

MTO 25/10/2013 - 13:48

Vua quỷ Chương 0187

MTO 25/10/2013 - 13:48

Vua quỷ Chương 0186

MTO 25/10/2013 - 13:47

Vua quỷ Chương 0185

MTO 25/10/2013 - 13:47

Vua quỷ Chương 0184

MTO 25/10/2013 - 13:46

Vua quỷ Chương 0183

MTO 25/10/2013 - 13:45

Vua quỷ Chương 0182

MTO 25/10/2013 - 13:45

Vua quỷ Chương 0181

MTO 25/10/2013 - 13:44

Vua quỷ Chương 0180

MTO 25/10/2013 - 13:43

Vua quỷ Chương 0179

MTO 25/10/2013 - 13:43

Vua quỷ Chương 0178

MTO 25/10/2013 - 13:42

Vua quỷ Chương 0177

MTO 25/10/2013 - 13:41

Vua quỷ Chương 0176

MTO 25/10/2013 - 13:41

Vua quỷ Chương 0175

MTO 25/10/2013 - 13:41

Vua quỷ Chương 0174

MTO 25/10/2013 - 13:40

Vua quỷ Chương 0173

MTO 25/10/2013 - 13:40

Vua quỷ Chương 0172

MTO 25/10/2013 - 13:39

Vua quỷ Chương 0171

MTO 25/10/2013 - 13:39

Vua quỷ Chương 0170

MTO 25/10/2013 - 13:38

Vua quỷ Chương 0169

MTO 25/10/2013 - 13:38

Vua quỷ Chương 0168

MTO 25/10/2013 - 13:38

Vua quỷ Chương 0167

MTO 25/10/2013 - 13:37

Vua quỷ Chương 0166

MTO 25/10/2013 - 13:37

Vua quỷ Chương 0165

MTO 25/10/2013 - 13:36

Vua quỷ Chương 0164

MTO 25/10/2013 - 13:36

Vua quỷ Chương 0163

MTO 25/10/2013 - 13:36

Vua quỷ Chương 0162

MTO 25/10/2013 - 13:35

Vua quỷ Chương 0161

MTO 25/10/2013 - 13:35

Vua quỷ Chương 0160

MTO 25/10/2013 - 13:34

Vua quỷ Chương 0159

MTO 25/10/2013 - 13:34

Vua quỷ Chương 0158

MTO 25/10/2013 - 13:33

Vua quỷ Chương 0157

MTO 25/10/2013 - 13:33

Vua quỷ Chương 0156

MTO 25/10/2013 - 13:32

Vua quỷ Chương 0155

MTO 25/10/2013 - 13:32

Vua quỷ Chương 0154

MTO 25/10/2013 - 13:30

Vua quỷ Chương 0153

MTO 25/10/2013 - 13:29

Vua quỷ Chương 0152

MTO 25/10/2013 - 13:29

Vua quỷ Chương 0151

MTO 25/10/2013 - 13:28

Vua quỷ Chương 0150

MTO 25/10/2013 - 13:28

Vua quỷ Chương 0149

MTO 25/10/2013 - 13:27

Vua quỷ Chương 0148

MTO 25/10/2013 - 13:27

Vua quỷ Chương 0147

MTO 25/10/2013 - 13:26

Vua quỷ Chương 0146

MTO 25/10/2013 - 13:26

Vua quỷ Chương 0145

MTO 25/10/2013 - 13:26

Vua quỷ Chương 0144

MTO 25/10/2013 - 13:25

Vua quỷ Chương 0143

MTO 25/10/2013 - 13:25

Vua quỷ Chương 0142

MTO 25/10/2013 - 13:24

Vua quỷ Chương 0141

MTO 25/10/2013 - 13:24

Vua quỷ Chương 0140

MTO 25/10/2013 - 13:23

Vua quỷ Chương 0139

MTO 25/10/2013 - 13:23

Vua quỷ Chương 0138

MTO 25/10/2013 - 13:22

Vua quỷ Chương 0137

MTO 25/10/2013 - 13:22

Vua quỷ Chương 0136

MTO 25/10/2013 - 13:21

Vua quỷ Chương 0135

MTO 25/10/2013 - 13:21

Vua quỷ Chương 0134

MTO 25/10/2013 - 13:20

Vua quỷ Chương 0133

MTO 25/10/2013 - 13:20

Vua quỷ Chương 0132

MTO 25/10/2013 - 13:20

Vua quỷ Chương 0131

MTO 25/10/2013 - 13:19

Vua quỷ Chương 0130

MTO 25/10/2013 - 13:19

Vua quỷ Chương 0129

MTO 25/10/2013 - 13:18

Vua quỷ Chương 0128

MTO 25/10/2013 - 13:18

Vua quỷ Chương 0127

MTO 25/10/2013 - 13:17

Vua quỷ Chương 0126

MTO 25/10/2013 - 13:17

Vua quỷ Chương 0125

MTO 25/10/2013 - 13:16

Vua quỷ Chương 0124

MTO 25/10/2013 - 13:16

Vua quỷ Chương 0123

MTO 25/10/2013 - 13:15

Vua quỷ Chương 0122

MTO 25/10/2013 - 13:14

Vua quỷ Chương 0121

MTO 25/10/2013 - 13:14

Vua quỷ Chương 0120

MTO 25/10/2013 - 13:14

Vua quỷ Chương 0119

MTO 25/10/2013 - 13:13

Vua quỷ Chương 0118

MTO 25/10/2013 - 13:13

Vua quỷ Chương 0117

MTO 25/10/2013 - 13:13

Vua quỷ Chương 0116

MTO 25/10/2013 - 13:12

Vua quỷ Chương 0115

MTO 25/10/2013 - 13:12

Vua quỷ Chương 0114

MTO 25/10/2013 - 13:11

Vua quỷ Chương 0113

MTO 25/10/2013 - 13:10

Vua quỷ Chương 0112

MTO 25/10/2013 - 13:10

Vua quỷ Chương 0111

MTO 25/10/2013 - 13:09

Vua quỷ Chương 0110

MTO 25/10/2013 - 13:08

Vua quỷ Chương 0109

MTO 25/10/2013 - 13:08

Vua quỷ Chương 0108

MTO 25/10/2013 - 13:07

Vua quỷ Chương 0107

MTO 25/10/2013 - 13:07

Vua quỷ Chương 0106

MTO 25/10/2013 - 13:07

Vua quỷ Chương 0105

MTO 25/10/2013 - 13:06

Vua quỷ Chương 0104

MTO 25/10/2013 - 13:06

Vua quỷ Chương 0103

MTO 25/10/2013 - 13:06

Vua quỷ Chương 0102

MTO 25/10/2013 - 13:05

Vua quỷ Chương 0101

MTO 25/10/2013 - 13:05

Vua quỷ Chương 0100

MTO 25/10/2013 - 13:04

Vua quỷ Chương 099

MTO 25/10/2013 - 13:04

Vua quỷ Chương 098

MTO 25/10/2013 - 13:03

Vua quỷ Chương 097

MTO 25/10/2013 - 13:03

Vua quỷ Chương 096

MTO 25/10/2013 - 13:02

Vua quỷ Chương 095

MTO 25/10/2013 - 13:02

Vua quỷ Chương 094

MTO 25/10/2013 - 13:02

Vua quỷ Chương 093

MTO 25/10/2013 - 13:01

Vua quỷ Chương 092

MTO 25/10/2013 - 13:01

Vua quỷ Chương 091

MTO 25/10/2013 - 13:00

Vua quỷ Chương 090

MTO 25/10/2013 - 12:59

Vua quỷ Chương 089

MTO 25/10/2013 - 12:59

Vua quỷ Chương 088

MTO 25/10/2013 - 12:58

Vua quỷ Chương 087

MTO 25/10/2013 - 12:58

Vua quỷ Chương 086

MTO 25/10/2013 - 12:57

Vua quỷ Chương 085

MTO 25/10/2013 - 12:57

Vua quỷ Chương 084

MTO 25/10/2013 - 12:57

Vua quỷ Chương 083

MTO 25/10/2013 - 12:56

Vua quỷ Chương 082

MTO 25/10/2013 - 12:56

Vua quỷ Chương 081

MTO 25/10/2013 - 12:56

Vua quỷ Chương 080

MTO 25/10/2013 - 12:55

Vua quỷ Chương 079

MTO 25/10/2013 - 12:55

Vua quỷ Chương 078

MTO 25/10/2013 - 12:54

Vua quỷ Chương 077

MTO 25/10/2013 - 12:54

Vua quỷ Chương 076

MTO 25/10/2013 - 12:54

Vua quỷ Chương 075

MTO 25/10/2013 - 12:53

Vua quỷ Chương 074

MTO 25/10/2013 - 12:53

Vua quỷ Chương 073

MTO 25/10/2013 - 12:52

Vua quỷ Chương 072

MTO 25/10/2013 - 12:52

Vua quỷ Chương 071

MTO 25/10/2013 - 12:51

Vua quỷ Chương 070

MTO 25/10/2013 - 12:51

Vua quỷ Chương 069

MTO 25/10/2013 - 12:50

Vua quỷ Chương 068

MTO 25/10/2013 - 12:50

Vua quỷ Chương 067

MTO 25/10/2013 - 12:49

Vua quỷ Chương 066

MTO 25/10/2013 - 12:49

Vua quỷ Chương 065

MTO 25/10/2013 - 12:49

Vua quỷ Chương 064

MTO 25/10/2013 - 12:48

Vua quỷ Chương 063

MTO 25/10/2013 - 12:47

Vua quỷ Chương 062

kazipt 25/10/2013 - 12:47

Vua quỷ Chương 061

MTO 25/10/2013 - 12:46

Vua quỷ Chương 060

MTO 25/10/2013 - 12:46

Vua quỷ Chương 059

MTO 25/10/2013 - 12:45

Vua quỷ Chương 058

kazipt 25/10/2013 - 12:44

Vua quỷ Chương 057

kazipt 25/10/2013 - 12:44

Vua quỷ Chương 056

kazipt 25/10/2013 - 12:43

Vua quỷ Chương 055

kazipt 25/10/2013 - 12:42

Vua quỷ Chương 054

kazipt 25/10/2013 - 12:42

Vua quỷ Chương 053

kazipt 25/10/2013 - 12:41

Vua quỷ Chương 052

kazipt 25/10/2013 - 12:40

Vua quỷ Chương 051

kazipt 25/10/2013 - 12:40

Vua quỷ Chương 050

kazipt 25/10/2013 - 12:19

Vua quỷ Chương 049

kazipt 25/10/2013 - 12:19

Vua quỷ Chương 048

kazipt 25/10/2013 - 12:18

Vua quỷ Chương 047

kazipt 25/10/2013 - 12:18

Vua quỷ Chương 046

kazipt 25/10/2013 - 12:17

Vua quỷ Chương 045

kazipt 25/10/2013 - 12:17

Vua quỷ Chương 044

kazipt 25/10/2013 - 12:16

Vua quỷ Chương 043

kazipt 25/10/2013 - 12:15

Vua quỷ Chương 042

kazipt 25/10/2013 - 12:15

Vua quỷ Chương 041

kazipt 25/10/2013 - 12:14

Vua quỷ Chương 040

kazipt 25/10/2013 - 12:13

Vua quỷ Chương 039

kazipt 25/10/2013 - 12:13

Vua quỷ Chương 038

kazipt 25/10/2013 - 12:12

Vua quỷ Chương 037

kazipt 25/10/2013 - 12:12

Vua quỷ Chương 036

kazipt 24/10/2013 - 22:11

Vua quỷ Chương 035

kazipt 24/10/2013 - 22:10

Vua quỷ Chương 034

kazipt 24/10/2013 - 22:05

Vua quỷ Chương 033

kazipt 24/10/2013 - 22:03

Vua quỷ Chương 032

kazipt 24/10/2013 - 22:03

Vua quỷ Chương 031

kazipt 24/10/2013 - 22:02

Vua quỷ Chương 030

kazipt 24/10/2013 - 22:01

Vua quỷ Chương 029

kazipt 24/10/2013 - 22:00

Vua quỷ Chương 028

kazipt 24/10/2013 - 21:57

Vua quỷ Chương 027

kazipt 24/10/2013 - 21:57

Vua quỷ Chương 026

kazipt 24/10/2013 - 21:55

Vua quỷ Chương 025

kazipt 24/10/2013 - 21:54

Vua quỷ Chương 024

kazipt 24/10/2013 - 21:53

Vua quỷ Chương 023

kazipt 24/10/2013 - 21:53

Vua quỷ Chương 022

kazipt 24/10/2013 - 21:52

Vua quỷ Chương 021

kazipt 24/10/2013 - 21:51

Vua quỷ Chương 020

kazipt 24/10/2013 - 21:51

Vua quỷ Chương 019

kazipt 24/10/2013 - 21:50

Vua quỷ Chương 018

kazipt 24/10/2013 - 21:49

Vua quỷ Chương 017

kazipt 24/10/2013 - 21:49

Vua quỷ Chương 016

kazipt 24/10/2013 - 21:47

Vua quỷ Chương 015

kazipt 24/10/2013 - 21:46

Vua quỷ Chương 014

kazipt 24/10/2013 - 21:45

Vua quỷ Chương 013

kazipt 24/10/2013 - 21:44

Vua quỷ Chương 012

kazipt 24/10/2013 - 21:43

Vua quỷ Chương 011

kazipt 24/10/2013 - 21:41

Vua quỷ Chương 010

kazipt 24/10/2013 - 21:40

Vua quỷ Chương 09

kazipt 24/10/2013 - 21:39

Vua quỷ Chương 08

kazipt 24/10/2013 - 21:38

Vua quỷ Chương 07

kazipt 24/10/2013 - 21:35

Vua quỷ Chương 06

kazipt 24/10/2013 - 21:34

Vua quỷ Chương 05

kazipt 24/10/2013 - 21:33

Vua quỷ Chương 04

kazipt 24/10/2013 - 21:31

Vua quỷ Chương 03

kazipt 24/10/2013 - 21:30

Vua quỷ Chương 02

kazipt 24/10/2013 - 21:29

Vua quỷ Chương 01

kazipt 24/10/2013 - 21:28