AddThis

Bio-Meat: Nectar

Tên gốc: Bio-Meat: Nectar
Tác giả:
Thể loại: Action, Horror, Mystery, Shounen
Tình trạng: Đang tiến hành
Lượt xem: 307

Con người gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thức ăn, trong khi rác thải ra lại quá nhiều. Do đó các nhà khoa học đã chế tạo 1 sinh vật- 1 cỗ máy sinh học sống bằng cách ăn rác thải và sau đó sẽ bị giết làm nguồn cung cấp thức ăn cho con người. Nhưng mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát ở Tokyo...

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Bio-Meat: Nectar Chương 064

Jpn Jh 03/11/2013 - 15:39

Bio-Meat: Nectar Chương 063

Jpn Jh 03/11/2013 - 15:38

Bio-Meat: Nectar Chương 062

Jpn Jh 03/11/2013 - 15:38

Bio-Meat: Nectar Chương 061

Jpn Jh 03/11/2013 - 15:37

Bio-Meat: Nectar Chương 060

Jpn Jh 03/11/2013 - 15:36

Bio-Meat: Nectar Chương 059

Jpn Jh 03/11/2013 - 15:34

Bio-Meat: Nectar Chương 058

Jpn Jh 03/11/2013 - 15:33

Bio-Meat: Nectar Chương 057

Jpn Jh 03/11/2013 - 15:32

Bio-Meat: Nectar Chương 056

Jpn Jh 03/11/2013 - 15:30

Bio-Meat: Nectar Chương 055

Jpn Jh 03/11/2013 - 15:29

Bio-Meat: Nectar Chương 054

Jpn Jh 03/11/2013 - 15:28

Bio-Meat: Nectar Chương 053

Jpn Jh 03/11/2013 - 15:27

Bio-Meat: Nectar Chương 052

Jpn Jh 03/11/2013 - 15:26

Bio-Meat: Nectar Chương 051

Jpn Jh 03/11/2013 - 15:25

Bio-Meat: Nectar Chương 050

Jpn Jh 03/11/2013 - 15:25

Bio-Meat: Nectar Chương 049

Jpn Jh 03/11/2013 - 15:19

Bio-Meat: Nectar Chương 048

Jpn Jh 03/11/2013 - 15:18

Bio-Meat: Nectar Chương 047

Jpn Jh 03/11/2013 - 15:17

Bio-Meat: Nectar Chương 046

Jpn Jh 03/11/2013 - 15:17

Bio-Meat: Nectar Chương 045

Jpn Jh 03/11/2013 - 15:16

Bio-Meat: Nectar Chương 044

Jpn Jh 03/11/2013 - 15:15

Bio-Meat: Nectar Chương 043

Jpn Jh 03/11/2013 - 15:14

Bio-Meat: Nectar Chương 042

Jpn Jh 03/11/2013 - 15:13

Bio-Meat: Nectar Chương 041

Jpn Jh 03/11/2013 - 15:12

Bio-Meat: Nectar Chương 040

Jpn Jh 03/11/2013 - 15:08

Bio-Meat: Nectar Chương 039

Jpn Jh 03/11/2013 - 15:06

Bio-Meat: Nectar Chương 038

Jpn Jh 03/11/2013 - 15:04

Bio-Meat: Nectar Chương 037

Jpn Jh 03/11/2013 - 15:04

Bio-Meat: Nectar Chương 036

Jpn Jh 03/11/2013 - 15:03

Bio-Meat: Nectar Chương 035

Jpn Jh 03/11/2013 - 15:02

Bio-Meat: Nectar Chương 034

Jpn Jh 03/11/2013 - 15:01

Bio-Meat: Nectar Chương 033

Jpn Jh 03/11/2013 - 15:00

Bio-Meat: Nectar Chương 032

Jpn Jh 03/11/2013 - 14:59

Bio-Meat: Nectar Chương 031

Jpn Jh 03/11/2013 - 14:58

Bio-Meat: Nectar Chương 030

Jpn Jh 03/11/2013 - 14:57

Bio-Meat: Nectar Chương 029

Jpn Jh 03/11/2013 - 14:56

Bio-Meat: Nectar Chương 028

Jpn Jh 03/11/2013 - 14:56

Bio-Meat: Nectar Chương 027

Jpn Jh 03/11/2013 - 14:55

Bio-Meat: Nectar Chương 026

Jpn Jh 03/11/2013 - 14:54

Bio-Meat: Nectar Chương 025

Jpn Jh 03/11/2013 - 14:53

Bio-Meat: Nectar Chương 024

Jpn Jh 03/11/2013 - 14:52

Bio-Meat: Nectar Chương 023

Jpn Jh 03/11/2013 - 14:51

Bio-Meat: Nectar Chương 022

Jpn Jh 03/11/2013 - 14:51

Bio-Meat: Nectar Chương 021

Jpn Jh 03/11/2013 - 14:50

Bio-Meat: Nectar Chương 020

Jpn Jh 03/11/2013 - 14:49

Bio-Meat: Nectar Chương 019

Jpn Jh 03/11/2013 - 14:48

Bio-Meat: Nectar Chương 018

Jpn Jh 03/11/2013 - 14:47

Bio-Meat: Nectar Chương 017

Jpn Jh 03/11/2013 - 14:46

Bio-Meat: Nectar Chương 016

Jpn Jh 03/11/2013 - 14:46

Bio-Meat: Nectar Chương 015

Jpn Jh 03/11/2013 - 14:45

Bio-Meat: Nectar Chương 014

Jpn Jh 03/11/2013 - 14:44

Bio-Meat: Nectar Chương 013

Jpn Jh 03/11/2013 - 14:43

Bio-Meat: Nectar Chương 012

Jpn Jh 03/11/2013 - 14:43

Bio-Meat: Nectar Chương 011

Jpn Jh 03/11/2013 - 14:42

Bio-Meat: Nectar Chương 010

Jpn Jh 03/11/2013 - 14:41

Bio-Meat: Nectar Chương 09

Jpn Jh 03/11/2013 - 14:41

Bio-Meat: Nectar Chương 08

Jpn Jh 03/11/2013 - 14:40

Bio-Meat: Nectar Chương 07

Jpn Jh 03/11/2013 - 14:39

Bio-Meat: Nectar Chương 06

Jpn Jh 03/11/2013 - 14:38

Bio-Meat: Nectar Chương 05

Jpn Jh 03/11/2013 - 14:38

Bio-Meat: Nectar Chương 04

Jpn Jh 03/11/2013 - 14:37

Bio-Meat: Nectar Chương 03

Jpn Jh 03/11/2013 - 14:36

Bio-Meat: Nectar Chương 02

Jpn Jh 03/11/2013 - 14:35

Bio-Meat: Nectar Chương 01

Jpn Jh 03/11/2013 - 14:35