Chương truyện tranh mới nhất

STT Chương truyện Nhóm dịch Thuộc truyện
1 Conan Chap 1 Rocket[T]eam Detective Conan
2 Conan Chap 2 Rocket[T]eam Detective Conan
3 Conan Chap 3 Rocket[T]eam Detective Conan
4 Test chapter
5 Conan Chap 4 Rocket[T]eam Detective Conan
6 Conan Chap 5 Rocket[T]eam Detective Conan
7 Conan Chap 6 Rocket[T]eam Detective Conan
8 Conan Chap 7 Rocket[T]eam Detective Conan
9 Kimi No Iru Machi Chap 1 V-Sky Kimi No Iru Machi
10 Kimi No Iru Machi Chap 2 V-Sky Kimi No Iru Machi
11 Kimi No Iru Machi Chap 3 V-Sky Kimi No Iru Machi
12 Kimi No Iru Machi Chap 4 V-Sky Kimi No Iru Machi
13 Kimi No Iru Machi Chap 5 V-Sky Kimi No Iru Machi
14 Conan Chap 8 Rocket[T]eam Detective Conan
15 Conan Chap 9 Rocket[T]eam Detective Conan
16 Conan Chap 10 Rocket[T]eam Detective Conan
17 Conan Chap 11 Rocket[T]eam Detective Conan
18 Conan Chap 12 Rocket[T]eam Detective Conan
19 Kimi No Iru Machi Chap 6 V-Sky Kimi No Iru Machi
20 Kimi No Iru Machi Chap 7 V-Sky Kimi No Iru Machi
21 Kimi No Iru Machi Chap 8 V-Sky Kimi No Iru Machi
22 Kimi No Iru Machi Chap 9 V-Sky Kimi No Iru Machi
23 Kimi No Iru Machi Chap 10 V-Sky Kimi No Iru Machi
24 Kimi No Iru Machi Chap 11 V-Sky Kimi No Iru Machi
25 Kimi No Iru Machi Chap 12 V-Sky Kimi No Iru Machi
26 Kimi No Iru Machi Chap 13 V-Sky Kimi No Iru Machi
27 Kimi No Iru Machi Chap 14 V-Sky Kimi No Iru Machi
28 Kimi No Iru Machi Chap 15 V-Sky Kimi No Iru Machi
29 Kimi No Iru Machi Chap 16 V-Sky Kimi No Iru Machi
30 Kimi No Iru Machi Chap 17 V-Sky Kimi No Iru Machi
31 Kimi No Iru Machi Chap 18 V-Sky Kimi No Iru Machi
32 Kimi No Iru Machi Chap 19 V-Sky Kimi No Iru Machi
33 Kimi No Iru Machi Chap 20 V-Sky Kimi No Iru Machi
34 Kimi No Iru Machi Chap 21 V-Sky Kimi No Iru Machi
35 Kimi No Iru Machi Chap 22 V-Sky Kimi No Iru Machi
36 Kimi No Iru Machi Chap 23 V-Sky Kimi No Iru Machi
37 Kimi No Iru Machi Chap 24 V-Sky Kimi No Iru Machi
38 Kimi No Iru Machi Chap 25 V-Sky Kimi No Iru Machi
39 Kimi No Iru Machi Chap 26 V-Sky Kimi No Iru Machi
40 Kimi No Iru Machi Chap 27 V-Sky Kimi No Iru Machi
41 Kimi No Iru Machi Chap 28 V-Sky Kimi No Iru Machi
42 Kimi No Iru Machi Chap 29 V-Sky Kimi No Iru Machi
43 Kimi No Iru Machi Chap 30 V-Sky Kimi No Iru Machi
44 Kimi No Iru Machi Chap 31 V-Sky Kimi No Iru Machi
45 Kimi No Iru Machi Chap 32 V-Sky Kimi No Iru Machi
46 Kimi No Iru Machi Chap 33 V-Sky Kimi No Iru Machi
47 Kimi No Iru Machi Chap 34 V-Sky Kimi No Iru Machi
48 Kimi No Iru Machi Chap 35 V-Sky Kimi No Iru Machi
49 Kimi No Iru Machi Chap 36 V-Sky Kimi No Iru Machi
50 Kimi No Iru Machi Chap 37 V-Sky Kimi No Iru Machi
51 Kimi No Iru Machi Chap 38 V-Sky Kimi No Iru Machi
52 Kimi No Iru Machi Chap 39 V-Sky Kimi No Iru Machi
53 Kimi No Iru Machi Chap 40 V-Sky Kimi No Iru Machi
54 Kimi No Iru Machi Chap 41 V-Sky Kimi No Iru Machi
55 Kimi No Iru Machi Chap 42 V-Sky Kimi No Iru Machi
56 Kimi No Iru Machi Chap 43 V-Sky Kimi No Iru Machi
57 Kimi No Iru Machi Chap 44 V-Sky Kimi No Iru Machi
58 Kimi No Iru Machi Chap 45 V-Sky Kimi No Iru Machi
59 Kimi No Iru Machi Chap 46 V-Sky Kimi No Iru Machi
60 Kimi No Iru Machi Chap 47 V-Sky Kimi No Iru Machi
61 Kimi No Iru Machi Chap 48 V-Sky Kimi No Iru Machi
62 Kimi No Iru Machi Chap 49 V-Sky Kimi No Iru Machi
63 Kimi No Iru Machi Chap 50 V-Sky Kimi No Iru Machi
64 GantZ Chap 1 Truongton.net Gantz
65 GantZ Chap 2 Truongton.net Gantz
66 GantZ Chap 3 Truongton.net Gantz
67 GantZ Chap 4 Truongton.net Gantz
68 GantZ Chap 5 Truongton.net Gantz
69 GantZ Chap 6 Truongton.net Gantz
70 GantZ Chap 7 Truongton.net Gantz
71 GantZ Chap 8 Truongton.net Gantz
72 GantZ Chap 9 Truongton.net Gantz
73 GantZ Chap 10 Truongton.net Gantz