Thanh niên cứng, kể từ ngày đó 2 ta chẳng thấy nhau.

AddThis